HG Glasbau GmbH • Hauptstraße 21 • 4175 Herzogsdorf